Spis treści


Wersja 2.2.9 z dnia 07.10.2014


Poprawiono poważny błąd w cam – wieszał się podgląd gdy wiercenie było jako pierwsza czynność na liście.Wersja 2.2.8 z dnia 11.09.2014


Generalnie, aby umożliwić dalszy rozwój programu przepisano całą grafikę na nowo, starając się aby wszystko wyglądało jak do tej pory. Nie mniej pewne zmiany są:

W cam w czasie przesuwania elementów za pomocą myszy (kombinacja CTRL+SHIFT+LMB) widzimy efekt w czasie rzeczywistym. Dodatkowo  kręcąc jednocześnie kółkiem myszy można obracać przesuwane elementy względem kursora myszy.

Dodano możliwość przesuwania ekranu z przyciśniętym kółkiem myszy.

Dodano automatyczne przewijanie ekranu dla miarki i przesuwania elementów w cam.

Środek obrotu w widoku 3D jest automatycznie przenoszony na kliknięty na ekranie wektor.
Zmieniono sposób wyświetlania informacji o pracy osi „Z” w widoku 2D  - krzyżyki są widoczne tylko w miejscach gdzie pracuje sama oś „Z”. Zmieniono „dymek” z informacją o pracy osi „Z”

W cam dodano możliwość zmiany orientacji przejść zigzag można je odwrócić w osi „X”, „Y” oraz „XY”

Poprawiono kilka błędów np. niewczytywanie plików cam gdy w systemie separator dziesiętny ustawiony był na kropkę. Oraz niedziałający klawisz BACKSPACE na ekranie głównym.Wersja 2.2.7 z dnia 26.08.2014


Szybka poprawka. Jeszcze z wersji 2.2.5 pozostał błąd szarpania przy szybkiej jeździe po spirali. Poprawiono to.Wersja 2.2.6 z dnia 25.08.2014Zmiany w Cam:
Dodano możliwość tworzenia „Obiektu” czyli konturu, który składa  się z dowolnej ilości konturów. Każdy obiekt ma własny punkt odniesienia, który powstaje w miejscy gdzie był punkt referencyjny w momencie utworzenia obiektu. Na liście parametrów można ręcznie kontrolować jego położenie. Ikonki do tworzenia i rozbijania obiektów mamy w tej grupie co ikonki do scalania - na samym dole.

Dodano wyświetlanie punktów wejścia jako niebieskich kropek.

Dodano nowy tryb zmiany punktu wejścia w kontur - na końcu zaznaczonego wektora.

W opcjach nestingu dodano wybór trybu odległości elementów. Relatywny – wpisana odległość jest względem rozmiaru wygenerowanej ścieżki. Absolutny – rozmiar ścieżki nie ma znaczenia liczy się tylko to, co wpisane w pola „Odstęp”.

Zmieniono nazewnictwo w rubrykach „Parametry pracy”. Słowo „Startowa” zastąpiono „Materiał” a „Docelowa” zastąpiono słowem„Głębokość”.  W pola „Głębokość” oraz „Z przejazdowe” wpisanie wartości ujemnych przeliczy je względem zera materiału. Należy jeszcze raz podkreślić, że wartość wpisana w pole „Materiał” jest punktem odniesienia dla parametrów „Głębokość” oraz „Z Przejazdowe”. Wartości absolutne można odczytać z ostatniej linii w grupie.
W ustawieniach cam dla plików DXF i HPGL możemy włączyć automatyczne scalanie i ściąganie do „zera” przy otwieraniu tego typu plików. Ta ostatnia opcja została przeniesiona z ogólnych ustawień.

Zmiany w interface programu:
Pola do wpisywania zakresy wykonywanych linii programu przeniesiono do osobnej zakładki oznaczonej „#”. Zmieniono nazwę grupy „Materiał” na „MASZYNA” natomiast na dolnej belce utworzono zakładkę „Materiał”,  gdzie przeniesiono parametry z tym związane. Do zakładki „MASZYNA” przeniesiono z głównych ustawień opcje wyboru czynności po zakończeniu programu.

Przebudowano okno sterowania osiami za pomocą kółka myszy. 

W ustawieniach można wyłączyć zakładkę „SCAN”

Poprawiono kilka błędów.Wersja 2.2.5 z dnia 10.07.2014


W związku z sygnałami o problemach z blokowaniem się programu w ostatnich dwóch wersjach dodano w ustawieniach (panel „Dynamika jazdy”) przełącznik na starą wersję algorytmu analizy prędkości (nowa wersja jest podejrzewana o sprawianie tych kłopotów). Jednak najpierw zachęcam jeszcze do sprawdzenia aktualnej wersji – zrobiono tam nieco poprawek.

Przyśpieszono wczytywanie plików DXF składających się z dużej ilości elementów. Zrezygnowano natomiast z wstępnego łączenia konturów w całość dla DXF.

W Cam-ie wprowadzono trochę zmian z gatunku „Cad” Wszystkie funkcje związane z geometrią mamy teraz w zakładce „Geometria”. W większości są to funkcje przeniesione z menu na liście geometrii jednak jest sporo nowych, a niektóre stare mają dodatkowe cechy.  Główna zmiana polega na tym, iż na liście geometrii widzimy rodzaj konturu tzn: linia, łuk, okrąg etc. Natomiast na liście parametrów możemy modyfikować ich cechy. W tym kontekście zmieniła się też funkcja „punktu referencyjnego”  z zakładki „Operacje” - jest on punktem odniesienia do wszystkich pozycji wpisywanych w parametrach geometrii ! Punkt referencyjny jest cały czas wyświetlany na ekranie. Niżej opisano te funkcje, których wcześniej nie było lub działają nieco inaczej.

Menu na liście parametrów geometrii:
„Zastosuj” – po dokonaniu zmian w parametrach zawsze należy wybrać tę pozycję !
„Przyciąganie sąsiednich linii” – jeśli jest zaznaczone to zmieniając pozycję któregoś końca odcinka - odcinki, które się stykały z tym końcem także zostaną przesunięte do nowej pozycji.
„Zapamiętaj pozycję / Ustaw pozycję” – rodzaj schowka na jedną pozycję.

Ikonki na zakładce geometria (od lewej)

Ikonka pierwsza:
Wybór trybu rysowania „z ręki”. Metoda rysowania zostaje jak do tej pory miarka+A.

Ikonka druga:
„Zaznacz konturem” - Klikamy na jakiś zamknięty kontur następnie na tą ikonkę – zaznaczone zostaną wszystkie kontury znajdujące się w jego wnętrzu.
„Zaznacz łańcuch” - Zaznacza ciąg elementów, które stykają się końcami. Mamy dwie możliwości albo zaznaczyć jeden element następnie kliknąć ikonkę – zaznaczone zostaną wszystkie znalezione elementy ciągu. Lub też zaznaczyć trzy elementy: pierwszy będący elementem ciągu oraz dwa bo bokach wyznaczające granice szukanego ciągu. 

Ikonka trzecia:
„Scal” - scala ciąg wektorów w kontur. Możemy zaznaczyć jeden element – wtedy znaleziony zostanie cały ciąg, lub więcej (sąsiadujących) elementów lecz wtedy scalone zostaną tylko one.
„Przytnij końce” - Przycina końce krzyżujących się elementów (linia, łuk) .
„Wydłuż i przytnij” - Działa tylko na liniach szuka punktu przecięcia końców linii i tam ustala ich koniec.
„Połącz końce linią” - łączy końce elementów linią.
„Zaokrąglij narożnik” - należy wskazać dwie linie o wspólnym punkcie, następnie kliknąć w ikonkę
„Zetnij narożnik” - j.w narożnik będzie linią prostą.
„Dodaj punkt” - należy wskazać jedną linie zostanie ona podzielona na dwie linie.
„Usuń punkt” - należy wskazać dwie linie w wspólnym punkcie – zostaną zmienione w jedną linie.
„Konwersja LINE<=>ARC” - możemy zamienić linie w łuk i odwrotnie.

Należy podkreślić, że w wielu funkcjach ważny jest kierunek elementu - strzałeczka na podświetlonym wektorze zawsze pokazuje jego koniec  - jeśli jest on z niewłaściwej strony należy zmienić kierunek elementu. To samo dotyczy parametrów na liście: wpisując np. nową długość odcinka rozrasta się on w kierunku końca to samo tyczy łuku.

Dodano zaznaczanie elementów za pomocą okna – prawym klawiszem myszy robimy prostokąt jak do „zoom” i (nie puszczając klawisza myszki) naciskamy klawisz spacja.

Rozbudowano funkcję „Obróć” w transformacjach geometrii – można teraz kopiować w odstępach danego kąta, lub w zakresie kąta daną ilość kopii.

Poprawiono kilka błędów, przyśpieszono kilka funkcji obliczeń ścieżki.Wersja 2.2.4 z dnia 05.06.2014


Dodano obsługę mostków (czyli niedociętych fragmentów materiału) rysowanych w geometrii.
Grupa w geometrii zawierająca mostki musi mieć nazwę zaczynającą się znakiem # (krzyżyk). Nie musi to być jedna grupa - może być ich wiele. W opcjach dla mostków muszą być wyzerowane pola „Liczba na zewnętrznych” i „Liczba na wewnętrznych”. Jeśli w któreś z tych pól będzie wpisana liczba większa od zera, to program tak jak do tej pory sam wygeneruje mostki dla tych konturów według wpisanych parametrów. Mostki z geometrii powstaną tam gdzie  kontury z grupy zawierającej mostki przecinają się w wygenerowaną ścieżką. Przecięcia wyznaczają środek mostka, jego długość to wartość wpisana w pole „Długość”. Dla przykładu dołączono do programu  plik „Mostki_demo.cam”.

Dla rampy spiralnej dodano wyjście geometrycznym środkiem konturu. Aby włączyć tą opcję pole „Wyjście po rampie” musi być zaznaczone na „TAK”.

Dodano nową metodę wybierania kieszeni: „Kieszeń owalna” służy ona wyłącznie do okrągłych otworów i tworzy ścieżkę przypominającą spirale. Kieszenie obrabiane tą metodą nie mogą zawierać wysp! 
Wersja 2.2.3 z dnia 26.05.2014Dodano w cam obsługę osi „A”. Dla każdego procesu mamy trzy możliwości Mapowanie X-A, Mapowanie Y-A oraz indeksowanie. W dwóch pierwszych trybach dane, które normalnie są przypisywane osi X lub Y są przypisywane do osi „A”. W trybie indeksowania osie XY pracują normalnie tylko przed wykonaniem procesu oś „A” jest obracana do pozycji „indeks”.

W operacjach przekształceń dla geometrii dodano możliwość wybrania punktu odniesienia dla przekształcenia. W zakładce „Skala” możemy teraz podawać skalę lub docelowy rozmiar. Można także osobno skalować w osi X oraz Y.

W menu „Operacje” zmieniono „Konwertuj na okręgi” na   „Konwertuj na łuki/okręgi”. Kiedy kontur wejściowy jest otwarty jest konwertowany na odpowiedni fragment okręgu.

W menu „Operacje” dodano operacje „Kreskowanie”, która tworzy ścieżkę taką jak ZigZag dla pocket. Jako argumenty podajemy odległość kresek, kąt oraz czy sąsiednie kreski mają być połączone czy nie.

Dodano funkcje „Zaznacz błędy konturów”. Funkcja zaznacza kreskami miejsca gdzie dany kontur przecina się sam ze sobą – takie samo-przecięcia uniemożliwiają zrobienie offsetu lub pocket na  konturze dlatego jeśli nie możemy uzyskać gdzieś takiej ścieżki należy najpierw sprawdzić czy nie zawiera błędów i ewentualnie je usunąć.

W parametrach funkcji offset dodano opcję „Zostaw naddatek” (tak jak dla pocket). Różnica jest taka, że wpisywana wartość w tym wypadku może być również ujemna !

W plikach cam zapisywane są teraz parametry narzędzia. Jeżeli przy otwieraniu takiego pliku jest różnica parametrów w stosunku do narzędzia w magazynku, to zostaniemy zapytani czy zaktualizować narzędzie w magazynku.

Poprawiono analizę „do przodu” wykonywanej ścieżki.

Poprawiono kilka zauważonych błędów.Wersja 2.2.2 z dnia 29.03.2014

Dodano tryb „ZigZag” dla wybierania kieszeni. Tryb ten jest najczęściej dużo efektywniejszy od tradycyjnego spiralnego jako, że nachodzenie przejść może być minimalne 1-5% a nie jak w metodzie spiralnej zazwyczaj około 50%. Dlatego uzyskana ścieżka bywa do 40% krótsza niż w metodzie spiralnej.

Wprowadzono zmiany w opcjach „nesting-u” Możemy teraz osobno podawać odstępy kolumn i wierszy (mogą być ujemne) a także podać przesunięcie co drugiej kolumny lub wiersza. Umożliwia to większe upakowanie niektórych kształtów.   

Poprawiono działanie funkcji „Scal” oraz „Detekcja łuków”.

W operacjach dla geometrii dodano funkcję „Uprość wektory”, która z podaną tolerancją wycina z konturu „mało wnoszące” wektory.
 
W opcjach dla mostków dodano parametr „Kąt wyłączenia” Kiedy mostek wypadnie na zakręcie większym niż wpisany tutaj kąt zostanie wyłączony. Wpisanie wartości mniejszej niż 20 zeruje pole i dezaktywuje funkcję.

Dodano rampy pod kątem 15* i 0*.  Od teraz kontury otwarte można ciąć dwukierunkowo także z włączonymi rampami „prostymi” !

W menu na liście parametrów ścieżki dodano opcję „Kopiuj zaznaczone parametry”. Zaznaczone na liście parametry będą skopiowane na wszystkie zaznaczone na liście procesy. (system podobny do znanego ze starej wersji cam-a gdzie były kopiowane odhaczone parametry)

W menu na liście g-kodu dodano eksperymentalną opcję „Plik pracy”. Umożliwia zapisanie/odczytanie pliku pracy (*.pjd) który zawiera ścieżkę do aktualnego pliku oraz pozycję  i rozmiar materiału, a także wszystkie przekształcenia z zakładki „program”.  

Poprawiono system zaznaczania w cam na ekranie graficznym - dla geometrii zablokowanych nie działał dobrze.

Poprawiono błąd całkowitego blokownia się edycji na liście parametrów w cam.Wersja 2.2.1 z dnia 12.03.2014


Dodano możliwość dwukierunkowego cięcia konturów otwartych.
Poprawiono kilka dostrzeżonych błędów.


Wersja 2.2.0 z dnia 10.03.2014


Dokonano gruntownych zmian w Cam. Główna idea jest taka, że zmieniając jakikolwiek parametr ścieżki, który wymagał jej budowy od początku (np. numeru narzędzia) nie musimy wszystkiego  robić od „zera” (kasować starą ścieżkę i zaznaczać od nowa geometrię). Teraz dana ścieżka pamięta z jakich elementów geometrii jest zrobiona i po zmianie jakiegokolwiek parametru wystarczy tylko przebudować ścieżkę. Dodano także szereg funkcji umożliwiających przekształcenia geometrii. Więcej informacji na temat cam można znaleźć w manualu,  w którym temat ten został zaktualizowany.

UWAGA! Ponieważ „filozofia” nowej wersji diametralnie różni się od poprzedniej, nowy format pliku cam nie jest do końca kompatybilny z dotychczasowym! Ze starych plików cam możliwy jest jedynie import wszystkiego jako geometrii !

Pozostałe zmiany:
Dodano jog z klawiatury dla osi technicznej klawisze + - na klawiaturze numerycznej.

W skryptach dodano funkcję do generowania liczb losowych
function Random(val:cardinal):cardinal;
Gdzie argument „val” to zakres, np. podając val=100 będziemy otrzymywali liczby losowe w zakresie 0-100.

Poprawiono kilka zgłaszanych błędów.